Publikacje i opracowania

Kupuj świadomie

Kupuj świadomie
Kupuj świadomie

Żywność prosto z gospodarstwa - źródłem dochodu rolników - Otwórz

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017 - 2018

okładka wersja polskaokładka wersja angielska
Publikacja w języku
polskim - otwórz
Publikacja w języku
angielskim - otwórz

 

 

Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - praktyczne wskazówki dla rolników

Kiedy można dokonać uboju zwierzęcia gospodarskiego poza rzeźnią?

Kto może dokonać takiego uboju?

W jaki sposób i w jakich warunkach należy dokonać takiego uboju?

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w publikacji przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - otwórz

ULOTKI

Utylizacja padłych zwierząt
Nie wypalaj traw
eWniosek plus
Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń
Pomoc de minimis
 

BROSZURY

Kredyty klęskowe
Płatności bezpośrednie
Poradnik dla wnioskodawców
Owoce i warzywa
 

PLAKATY

plakat ARiMR 25 lat
Broszura Cross compliance

Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance)  Zmiany obowiązujące od 2018 r. w związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania, na obszarze całego kraju, Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - otwórz

Ulotka - realizacja Planu Dla Wsi

Efekty wdrażania PROW

Efekty wdrażania Programu Rybactwo i Morze 2014-2020

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - poradnik dla wnioskodawców - otwórz

Owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży - otwórz

Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:

Broszura "Płatności bezpośrednie w 2018 roku" - otwórz

Broszura informacyjna "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" listopad 2016 r. - otwórz

Poradnik dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - format .pdf - otwórz

Broszury informacyjne o kredytach preferencyjnych:

Jak unikać błędów przy ubieganiu się o przyznanie pomocy oraz rozliczaniu otrzymanego wsparcia z PROW 2014 - 2020 - otwórz broszurę

Modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014 - 2020 - nabór w 2015 r.

INFORMATOR JUBILEUSZOWY - DZIESIĘĆ LAT WPR NA POLSKIEJ WSI

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Rola ARiMR w modernizacji polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Jak prawidłowo rozliczyć inwestycje?

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - wydanie 2013 r. - otwórz

Modernizacja gospodarstw rolnych - wydanie 2013 r. - otwórz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wydanie 2013 r. - otwórz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - wydanie 2013 r. - otwórz

Katalog dobrych praktyk rolniczych - edycja 2013 r.

wersja polskojęzyczna - otwórz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w 2013 r.

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał informacyjny dotyczacy dzialań PROW 2007-2013 "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności"

 

 

 

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - przykłady zrealizowanych projektów

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady projektów realizowanych w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady projektów realizowanych w zakładach przetwórczych w ramach PROW 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój przedsiębiorstw na obszarach wiejskich - przykłady projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację - Poradnik dla Beneficjentów - Działania 312 i 413_312 - PROW 2007-2013. Warszawa 2012

 

 

 

 

 

 

Minimalne normy, Obszar A, Obszar B i Obszar C obowiązujący od 2013 r.

Dotychczas polscy rolnicy, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" zobowiązani byli do przestrzegania, od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt - a także, od 1 stycznia 2011 r., zasad dotyczących obszaru B - bezpieczeństwa żywności. Teraz, od 1 stycznia 2013 roku w Polsce obowiązywać będą zasady wzajemnej zgodności dotyczące tzw. obszaru C, czyli dobrostanu zwierząt.  Te zasady, tzw. cross compliance, wdrożone są  w całej Unii Europejskiej, a muszą ich przestrzegać rolnicy, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie, bądź starają się o ich przyznanie, a także wszyscy beneficjenci otrzymujący wsparcie ONW, płatności rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesianie. Aby pomóc polskim rolnikom w dostosowaniu się do tych zasad, ARiMR wydała specjalną broszurę, w której można znaleźć wszystkie informacje o już obowiązujących wymogach oraz o tych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r. Taką broszurę otrzymali wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się przyznanie dopłat bezpośrednich.

Broszura informacyjna -otwórz

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - lipiec 2012

        wersja polskojęzyczna      ->

        wersja anglojęzyczna       ->

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację?

Modernizacja gospodarstw rolnych - otwórz

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - otwórz

Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej - otwórz

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - otwórz

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Wersja polskojęzyczna

Wersja anglojęzyczna

Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej

Broszura informacyjna (wrzesień 2011) 

Ulotka informacyjna (wrzesień 2011)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (sierpień 2011 r.)

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Broszura informacyjna dla naboru w 2011 r.

broszura

ulotka

Działanie 126 - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Broszura

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w nowym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE. Program ten obejmujący pierwotnie 22 działania został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  poszerzony o jedno dodatkowe, tj. działanie 126  Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Potrzeba taka powstała w konsekwencji wystąpienia w 2010 roku klęsk żywiołowych w postaci powodzi i osuwisk ziemi, które spowodowały znaczne szkody, zarówno w uprawach, jak i w majątku służącym do produkcji rolnej. Skutki tych klęsk dotknęły ponad 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Jednak w związku z coraz częstszym występowaniem w przyrodzie różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. rozszerzyło katalog zdarzeń losowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach omawianego działania o dodatkowe zjawiska, tj. huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne.
Istotne znaczenie dla potencjalnych Beneficjentów ma zapewnienie im niezbędnego dostępu do informacji o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach nowego działania PROW 2007-2013.   
Mam nadzieję, iż informacje zawarte w poradniku ułatwią Państwu skorzystanie ze wsparcia i realizację przedsięwzięć przywracających potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych do stanu z okresu poprzedzającego wystąpienie klęsk żywiołowych.

więcej

Działanie 126 - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Ulotka

Cel
Odtworzenie majątku w gospodarstwach rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. 
 
Wnioskodawca 
 
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego,  jeśli:

  • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, w których wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), do których należą: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
  • prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

więcej

Informacje dla mazowieckich rolników poszkodowanych przez tegoroczne wichury

Departament Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uczestniczył w tworzeniu materiału, który pomoże mazowieckim rolnikom, których gospodarstwa zostały zniszczone przez wichury w staraniu się o pomoc. Ulotka zawierająca takie informacje przygotowana została przez Oddział Prasowy Wojewody Mazowieckiego i rozesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do burmistrzów i wójtów z powiatów i gmin, w których tegoroczne lipcowe huragany spowodowały zniszczenia, z prośbą o jej rozpowszechnienie wśród mieszkańców.

Treść ulotki - otwórz

Broszura "Wzajemna Zgodność (cross compliance) Minimalne normy, Obszar A i Obszar B obowiązujący od 2011 r."

Poradnik dla rolników pt. "Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych"

Modernizacja gospodarstw rolnych

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Broszura

Ulotka

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

broszura informacyjna

ulotka

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne

broszura

Nowe wymogi wzajemnej zgodności obowiązujące od 2010 r.

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2010 roku

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ARiMR - 3 lata po akcesji

Jest to najnowsze wydanie cyklicznej publikacji książkowej na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono dokonania Agencji w trzecim roku od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.


ARiMR jest główną instytucją wspierającą procesy przemian polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, ponieważ pełni ona funkcje agencji płatniczej oraz instytucji wdrażającej dla najważniejszych programów i instrumentów pomocowych dla tego sektora, finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych.


Ostatnie trzy lata były dla Agencji szczególnie ważne. Z racji wdrażanych programów unijnych dla sektora rolnego wielokrotnie wzrosła liczba obsługiwanych przez ARiMR beneficjentów oraz kwota wypłaconych im środków pomocowych, a instytucja ta stała się największą agencją płatniczą spośród działających w krajach Unii Europejskiej. Wystarczy powiedzieć, że od 2004 r. do połowy 2007 r. transfery finansowe z ARiMR na rzecz rolników i innych podmiotów sektora rolno-żywnościowego wyniosły 41,5 mld zł, a samych tylko beneficjentów płatności bezpośrednich obsługiwano corocznie ponad 1,4 mln.


Niniejsze wydawnictwo jest próbą podsumowania kolejnego roku działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prezentuje aktualny stan realizacji programów krajowych i unijnych wdrażanych przez nią w analizowanym okresie.

Instrumenty pomocy krajowej na lata 2007 - 2013

W niniejszej broszurze przedstawiono podstawowe informacje o warunkach i zasadach udzielania kredytów w ramach siedmiu linii kredytów inwestycyjnych, a także w ramach kredytów "klęskowych". Nie uwzględniono kredytów w ramach programów branżowych, których uruchomienie planowane jest również w 2007 r.

PROW 2007 - 2013. Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych. Poradnik dla beneficjentów

Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

W poradniku tym zawarte są informacje, które pozwolą beneficjentom realizować przedsięwzięcia przyczyniające się do modernizacji gospodarstw rolnych m.in. jakie osoby uprawnione są do ubiegania się o pomoc, na jakie operacje może być ona przyznana, jakie koszty będą mogły podlegać refundacji i jakie działania objęte są pomocą, jaka jest jej forma, poziom i wysokość oraz jaka jest procedura przyznawania pomocy, gdzie można składać wnioski i uzyskać pomoc.

PROW 2007 - 2013. Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Poradnik dla beneficjentów

Celem tego działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, uwarunkowana wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.

W poradniku tym znajdziecie Państwo szereg informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania i rozliczenia projektu m.in. jakie osoby uprawnione są do ubiegania się o pomoc, na jakie operacje może być ona przyznana, jakie koszty będą mogły podlegać refundacji i jakie działania objęte są pomocą, jaka jest jej forma, poziom i wysokość oraz jaka jest procedura przyznawania pomocy, gdzie można składać wnioski i uzyskać pomoc.

PROW 2007 - 2013. Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Poradnik dla beneficjentów

Celem tego działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem wpłynie pozytywnie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

W poradniku tym beneficjent znajdzie informacje pomocne we właściwym przygotowaniu realizacji projektu m.in. jakie osoby uprawnione są do ubiegania się o pomoc, na jakie operacje może być ona przyznana, jakie koszty będą mogły podlegać refundacji i jakie działania objęte są pomocą, jaka jest jej forma, poziom i wysokość oraz jaka jest procedura przyznawania pomocy, gdzie można składać wnioski i uzyskać pomoc.

Jak prawidłowo realizować i rozliczać projekt?

Poradnik dla Beneficjentów działań: 1.1, 2.4, 2.6

Warunkiem uzyskania przez Beneficjentów przysługującej im refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych jest przede wszystkim prawidłowa realizacja projektu. Wszystkim Beneficjentom, którzy jeszcze realizują i będą rozliczać projekty w ramach Działań 1.1 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych", 2.4 "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa..." oraz 2.6 "Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" powinien to ułatwić niniejszy, zaktualizowany Poradnik, który porusza najbardziej istotne kwestie w tym zakresie.

ARiMR - 2 lata po akcesji

Ostatnie 2 lata to okres szczególnie znaczący w działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarówno pod względem różnorodności zadań, które zostały jej powierzone jak również rozmiarów środków finansowych kierowanych za jej pośrednictwem do sektora rolnego i na obszary wiejskie.

Niniejsza publikacja książkowa podsumowuje dwa lata działalności ARiMR, które upłynęły od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zawiera bogate dane faktograficzne dotyczące wdrażanych przez Agencję programów krajowych i unijnych wspomagających sektor rolno-żywnościowy.

W książce zamieszczono informacje na temat krajowych instrumentów wsparcia sektora rolno-żywnościowego (finansowanych wyłącznie z polskiego budżetu) takich jak np.: kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, kredyty "klęskowe", do których ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania.

Z kolei z unijnych programów wdrażanych przez ARiMR przedstawione zostały dwie kampanie płatności bezpośrednich oraz zaawansowanie realizacji programów unijnych na lata 2004-2006 tj. PROW, SPO dla sektora rolnego, SPO dla rybołówstwa, wsparcia rynków owoców i warzyw, wsparcia organizacji producentów sektora rybnego, a także rozpoczętego w 2002 r. Programu SAPARD. Ponadto opisano systemy i wyniki kontroli na miejscu w gospodarstwach rolnych beneficjentów tych programów.

Osobny rozdział poświęcono funkcjonowaniu Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Publikacja ta w istotny sposób wzbogaca wiedzę Czytelników na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

SAPARD - Wybrane efekty realizacji pomocy przedakcesyjnej w Polsce

Publikacja zawiera podsumowanie realizacji czterech działań inwestycyjnych SAPARD wdrażanych w Polsce. Jest to kompendium informacji liczbowych podsumowujących kolejne etapy realizacji poszczególnych działań, jak również ich wymiar regionalny. Drugim, niemniej ważnym zadaniem tego opracowania, jest przybliżenie czytelnikowi przykładów konkretnych projektów i inwestycji, zrealizowanych przy udziale środków SAPARD. W publikacji przedstawiono 16 indywidualnych projektów zrealizowanych w ramach działań "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" i "Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dofinansowanych z SAPARD.

Jak prawidłowo realizować i rozliczyć projekt?

(SPO, dz.1.1,2.4 i 2.6)

Poradnik został przygotowany przez ARiMR z myślą o beneficjentach realizujących projekty związane z gospodarstwem rolnym w ramach działań: "Inwestycje w gospodarstwach rolnych", "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa..."oraz "Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem", dofinansowywane z funduszy Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006".

Poradnik ma za zadanie pomóc beneficjentom we właściwym przygotowaniu realizacji i rozliczeniu projektu, a co za tym idzie uzyskaniu refundacji.

W niniejszej publikacji beneficjent znajdzie m.in. informacje oraz przykłady, jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku o płatność, jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem, przykładowe zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu, protokół zdawczo-odbiorczy, protokół odbioru robót i przekazania w eksploatację oraz wiele niezbędnych wskazówek do prawidłowego zrealizowania i rozliczenia projektu. Omówione są także przyczyny utraty części lub całości dofinansowania, a także obowiązki beneficjenta po uzyskaniu dofinansowania.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

(nowa wersja)

Broszura zawiera m.in. informacje, dotyczące wymagań, jakie są stawiane posiadaczom zwierząt gospodarskich i umożliwiają pełny udział w handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego, tak na terenie Polski, jak i na obszarze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Omówione są zagadnienia rejestracji i znakowania bydła, świń, owiec i kóz, prowadzenie księgi rejestracji zwierząt, dokumentów przewozowych dla zwierząt, zgłaszania zdarzeń do centralnej bazy danych i kontroli systemu IRZ. System IRZ zapewnia dostęp do informacji dotyczących pochodzenia zwierzęcia, jego historii sięgającej wstecz do daty i miejsca urodzenia danej sztuki.

Instrumenty pomocy krajowej dla sektora rolno-żywnościowego

Broszura zawiera informacje dotyczące instrumentów wsparcia sektora rolno-żywnościowego finansowanych wyłącznie ze środków budżetu krajowego. Opisano 13 preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, poręczenia i gwarancje kredytowe oraz pomoc finansową dla grup producentów rolnych ze środków krajowych. W broszurze zostały zawarte informacje o zasadach udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych. Omówiona została też procedura ubiegania się o kredyty. Z lektury broszury dowiemy się, kto może uzyskać wsparcie, na co może być przeznaczone oraz jakie są warunki przyznania i wysokość.

Pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych w ramach wspólnej organizacji rynku rybnego

W broszurce omówiono m.in. warunki oraz rodzaje pomocy finansowej oferowanej w ramach wspólnej organizacji rynku rybnego, a także zasady jej przyznawania. Znajdziemy tu informacje nt. pomocy finansowej dla organizacji producentów rybnych z tytułu przygotowania programu operacyjnego, rekompensaty finansowej dla organizacji producentów za wycofanie produktów rybnych z rynku oraz pomocy finansowej dla organizacji producentów na utrwalanie i przechowywanie produktów rybnych. Pomoc finansowa dla organizacji producentów rybnych jest najważniejszym elementem wspólnej organizacji rynku rybnego.

Jak rozwijać branżę rybną za unijne pieniądze?

W broszurce przedstawiono informacje o tym, jakie inwestycje można sfinansować przy pomocy środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Dla tych, którzy chcą zainwestować w swoją firmę z branży rybnej, autorzy broszury wskazują drogę, jak dotrzeć do unijnych pieniędzy, gdzie szukać bardziej szczegółowych informacji.

Warto nadmienić, że dynamika wykorzystania środków finansowych skierowanych na wsparcie sektora rybołówstwa jest wysoka.

ARiMR - year after accession

The accession of Poland to the UE initiated a new stagein the development of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, associated with mamagement of the instruments of the EU Common Agricultural Policy, Common Fishery Policy and structural policies. During the year and a half following the accession, the Agency was passing the implementation efficiencytest for its new functions which was preceded by a long period of preparations, especially intensive during the last few months before accession.

The spectrum of aid instruments implementedby ARMA after the accessionis very wide because of the range of new tasks assigned and continuation of the majority of tasks that had been started before the 1 st of May 2004. At the same time, the aid instruments are differentiated from the point of view of proceduraland institutional requirements. This is associated with the fact the tasks arefinanced from various sources i.e. some of the tasks are funded from the StateAid Funds, whereas othersfrom the EU funds - namely, the European Agricultural Guidance Fund (EAGGF) and the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG).

In the period of the first year and a half after accession the scale of financialsupport granted by ARMA considerably increased and the share of particular instruments in financial transfer structure of the Agency changed.

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw UE

Wspólna organizacja rynków rolnych Unii Europejskiej obejmuje m.in. rynek świeżych owoców oraz rynek przetworów owocowych i warzywnych. Wspólnotowy rynek owoców i warzyw świeżych oraz rynek przetworów owocowych i warzywnych regulowane są odrębnymi aktami prawa krajowego oraz prawa UE wprowadzającymi właściwe dla tego sektora mechanizmy pomocy finansowej.

Poradnik dla beneficjentów zawiera szereg informacji nt. pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, pomocy finansowej dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw na dofinansowanie funduszu operacyjnego, pomocy finansowej z tytułu nie przeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży oraz pomocy finansowej z tytułu dostarczenia owoców i warzyw do przetwórstwa.

Autorzy tej publikacji przedstawiają również krajowe oraz unijne akty prawne regulujące pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw świeżych oraz przetworzonych.

PORADNIK DLA ROLNIKÓW

Rok 2004 jest dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa okresem wyjątkowym. Obchodzimy jubileusz 10-lecia działalności na rzecz polskiej wsi i rolnictwa. Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację nowych zadań, związanych z wstąpieniem Polski do Unii Euroopejskiej. Agencji powierzona została rola agencji płatniczej oraz instytucji wdrożeniowej dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W IV kwartale 2004 roku wypłacone zostaną pierwsze środki w ramach dopłat bezpośrednich. Sukcesywnie uruchamiane są poszczególne działania Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach pomocy krajowej, ARiMR dopłaca do kredytów bankowych, udziela gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.
............

ARiMR - Dokonania i zamierzenia (2004r)

Dziesięciolecie istnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbiega się w czasie z pierwszym rokiem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Zmieniły się zadania i rola tej instytucji. Teraz jest to agencja płatnicza.

Przez ostatnie dziesięć lat Agencja, zgodnie ze swoją nazwą, wspomagała procesy restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Liczne, preferencyjne linie kredytowe, dopłaty do oprocentowania oraz gwarancje kredytowe udzielane za pośrednictwem Agencji pozwoliły na znaczne przyspieszenie niezbędnych przemian. Przyczyniły się do tego również fundusze z przedakcesyjnego instrumentu wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich? Sapardu. ............

ROK PO AKCESJI

W ubiegłym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodziła dziesięciolecie swojej działalności na rzecz polskiej wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową książkę, w której dokonano podsumowania minionych lat, jak również opisano uruchomione przez Agencję w ubiegłym roku działania wspierane ze środków unijnych.

Ogromny wysiłek Pracowników Agencji, szczególnie z biur powiatowych, determinacja i wola jak najszybszego wdrożenia nowych instrumentów oraz sprostania oczekiwaniom rolników na tak im potrzebne wsparcie unijne, spowodowały, że pierwszy rok działania Agencji już w Unii Europejskiej można uznać za udany.
............

Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

2004 - 2006

System identyfikacji i rejestracji zwierząt

Przekazujemy Państwu broszurę informacyjną, która ułatwi Państwu poruszanie się w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmian przyniosło ze sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w niemal wszystkich dziedzinach, dlatego podjeliśmy próbę przybliżenia Państwu podstawowych zagadnień związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt. Mamy nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą Państwu na spełnienie należycie wymagań stawianych posiadaczom zwierząt gospodarskich, umożliwiając tym samym pełny udział w handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego zarówno na terenie Polski, jak i na obszarze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w rolnictwie z funduszy unii europejskiej jest zapewnienie przez kraj członkowski określonych przepisami odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych, w tym przede wszystkim ustanowienie i akredytowanie agencji płatniczej oraz założenie i prowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. Poczynając od roku 2005 dużym wyzwaniem dla Agencji jest zmiana sposobu obsługi systemu poprzez wdrożenie baz danych systemu identyfikacji działek rolnych w technologii GIS.

SAPARD styczeń 2006