Rejestr Upoważnionych Gwarantów

Informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG). Instytucje finansowe umieszczone w RUG będą uprawnione do udzielania gwarancji beneficjentom ARiMR. ARiMR honoruje gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wystawione wyłącznie przez podmioty, które zostały zarejestrowane w RUG.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1619) rejestr instytucji finansowych prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) z dniem 1 września 2017 stał się częścią RUG.

 

Według stanu na dzień 27 sierpnia 2021 r. do RUG zostały wpisane 203 instytucje finansowe.

 

RUG jest sukcesywnie uzupełniany o instytucje finansowe, z którymi ARiMR zawrze „Umowy o współpracy”.

 

Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG) - otwórz

Umowa o współpracy - otwórz

Klauzula ochrony danych osobowych - otwórz

 

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie nakłada na beneficjentów żadnych ograniczeń przy wyborze gwaranta umieszczonego w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów. Beneficjentowi przysługuje prawo do wyboru gwaranta umieszczonego w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów z terenu całego kraju.

Wskazane w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów przy danych adresowych gwaranta województwo, odpowiada siedzibie centrali danej instytucji finansowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oddziałów instytucji finansowej należy sprawdzić oficjalną stronę internetową gwaranta.