Informacje dotyczące regulacji prawnych związanych z obowiązkiem homologacji pojazdów rolniczych

Zdjęcie: AdobeStock

W przypadku pojazdów rolniczych (ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze oraz wymienne urządzenia ciągnięte) wymagania dotyczące homologowania pojazdów wynikają m.in. z przepisów:

  • ustawy prawo o ruchu drogowym oraz
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, które od 1.01.2016 r. obliguje producentów do homologowania pojazdów stosowanych w rolnictwie, a nas jako kraj członkowski do ich stosowania wprost.

Homologacja pojazdu lub równoważny dokument jest warunkiem dopuszczenia do obrotu, co wynika z art.70g ustawy prawo o  ruchu drogowym i jest to niezależne od ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

Informacje w tym zakresie dostępne są m.in. w Komunikatach Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego znajdujących się m.in. w  poniższych lokalizacjach:

  • homologacja pojazdów rolniczych - otwórz
  • pojazdy należące do kategorii R - otwórz
  • pojazdy należące do kategorii S - otwórz

Klasyfikacja pojazdów na potrzeby jego rejestracji określona została w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130 i z 2020 r., poz. 2168).

Rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym, dokonuje się między innymi na podstawie: świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane, albo zaświadczenia o  pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane. Obowiązek wystawienia ww. dokumentów przez producenta wynika z przepisu art. 70s ww. ustawy i to z ww. dokumentów wynikają dane pojazdu decydujące o jego zaklasyfikowaniu do odpowiedniej kategorii pojazdu (w tym przeznaczenie pojazdu), czyli w przypadku nowych pojazdów z jednego z dokumentów wydawanych przez producenta pojazdu.

Data wprowadzenia: 24.06.2021
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2021 09:49