Działanie 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

Nabór 2019 r.

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r.
Termin ustalenia kolejności przysługiwania pomocy został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2020 r.

UWAGA! ZMIANA FORMULARZA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY!
Informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), zmieniony został formularz umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 3.2 "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z):

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

2) Opis planowanej operacji:

 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

3) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT:

 • Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

4) Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa Beneficjenta lub jego części / następcy prawnego Beneficjenta o jego wstąpieniu w prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów:  

 • Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

6) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów:

 • Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 2z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz

8) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z):

UWAGA: ZMIANA FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, ZAŁĄCZNIKÓW ORAZ INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

10) Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości albo o korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego

 • Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

11) Sprawozdanie z realizacji operacji

 • Załącznik nr 2 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 2 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

12) Zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub zbliżony co do charakteru rodzaj dostaw/usług

 • Załącznik nr 3 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 3 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

13) Oświadczenie o numerzu rachunku bankowego

 • Załącznik nr 4 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 4 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

14) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów

 • Załącznik nr 5 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 5 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

15) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przez grupę producentów

 • Załącznik nr 6 do wniosku o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Załącznik nr 6 do wniosku o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

16) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz